Số liệu thống kê - Tỷ lệ chiến thắng của các đế chế

Đế chế Solo random 2vs2 random 4vs4 random Trung bình (*)
Assyrian
.
62%
.
58%
.
57%
.
59%
Babylonian
.
50%
.
45%
.
44%
.
46%
Carthaginian
.
37%
.
40%
.
40%
.
39%
Choson
.
41%
.
33%
.
39%
.
38%
Egyptian
.
63%
.
47%
.
52%
.
54%
Greek
.
20%
.
34%
.
39%
.
31%
Hittite
.
38%
.
49%
.
47%
.
45%
Macedonian
.
42%
.
51%
.
50%
.
48%
Minoan
.
27%
.
42%
.
42%
.
37%
Palmyran
.
63%
.
62%
.
61%
.
62%
Persian
.
53%
.
58%
.
54%
.
55%
Phoenician
.
58%
.
56%
.
58%
.
57%
Roman
.
44%
.
48%
.
48%
.
47%
Shang
.
80%
.
72%
.
63%
.
72%
Summerian
.
51%
.
52%
.
51%
.
51%
Yamato
.
39%
.
53%
.
57%
.
50%

Số liệu thống kê - Thông số phát triển

Đế chế Thời gian đóng BS đầu Số dân Thời gian lên đời III
Assyrian 00:05:21 26.33 00:10:47
Babylonian 00:05:17 25.87 00:10:57
Carthaginian 00:05:29 25.43 00:10:41
Choson 00:05:24 25.14 00:10:42
Egyptian 00:05:09 26 00:10:50
Greek 00:05:28 24.98 00:10:44
Hittite 00:05:33 26.18 00:10:55
Macedonian 00:05:25 25.25 00:10:42
Minoan 00:05:26 25.8 00:10:54
Palmyran 00:05:28 18.55 00:10:13
Persian 00:05:20 24.45 00:10:11
Phoenician 00:05:04 25.46 00:10:34
Roman 00:04:53 24.78 00:10:28
Shang 00:03:43 25.49 00:10:00
Summerian 00:05:20 25.56 00:10:49
Yamato 00:05:15 25.82 00:10:44
Số liệu thống kê được tổng hợp từ 2527 trận đấu

- 312 trận đấu Solo Random

- 1323 trận đấu 2vs2 Random

- 892 trận đấu 4vs4 Random


Tags cloud: